Най-добрия онлайн магазин за пептиди в България!

Общи условия

Моля, прочетете следните условия на този уебсайт и свързани услуги, ако не сте съгласни с всичко написано, моля напуснете незабавно този уебсайт:

 • 01 Общи
 • 02 Използване на информация
 • 03 Не предлагаме никакви съвети
 • 04 Търговски марки и други права върху интелектуална собственост
 • 05 Обезщетение
 • 06 Връзки / Софтуер
 • 07 Наличност на нашия уеб сайт
 • 08 Информация, която предоставяте на dtspharmacybg.com
 • 09 Отказ от отговорност
 • 10 Употреби и патенти
 • 11 Вашето споразумение да се придържате към всички приложими закони
 • 12 Връзка между подобрените INC и потребители на спорта
 • 13 Цялостно споразумение
 • 14 Разделяне
 • 15 Заглавия
 • 16 Непреодолима сила
 • 17 Пълно споразумение

01 Общи

Всички клиенти ТРЯБВА да са навършили 18 години, за да закупят нашите продукти.
Благодарим Ви, че посетихте DTSPHARMACYBG.COM .

С използването на услугите на DTSPHARMACYBG.COM приемате тези общи условия. Ако не сте съгласни, излезте от уебсайта и пренебрегнете информацията, съдържаща се тук. DTSPHARMACYBG.COM си запазва правото да променя настоящите Условия за ползване, изцяло или частично, по всяко време без предварително уведомление за вас. Съответно, винаги трябва да преглеждате тази страница преди да използвате този уеб сайт и / или услуги, за да сте сигурни, че разбирате условията, под които имате достъп. Използването на нашия уеб сайт (освен ако не е посочено друго) се урежда от настоящите условия за ползване и от подобрената политика за поверителност на спортиста, която е включена тук в тази справка. При използването на този уеб сайт се забранява да променяте, разпространявате, предавате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, прехвърляте или продавате информация, продукти или услуги, получени или преглеждани на този уеб сайт. Въпреки това, можете да показвате, изтегляте или отпечатвате хартиени копия на материали, съдържащи се в този уеб сайт, за ваша лична, нетърговска употреба, стига да не променяте съдържанието или да не изтривате никакви авторски права, търговски марки или други собствени бележки. Всяко друго използване на информацията, съдържаща се в този уеб сайт, е забранено без нашето изрично писмено съгласие.

02 Използване на информация

Този уеб сайт предоставя информация, която, макар и полезна, не трябва да се използва като заместител на съвета на вашия собствен съветник. Информацията, достъпна от този уеб сайт, не е предназначена за диагностициране на каквито и да е медицински състояния или заболявания. Продуктите в този сайт се продават само за научни цели. DTSPHARMACYBG.COM си запазва правото да отстранява всякакви неточности или печатни грешки в информацията, публикувана на този уеб сайт, и не носи отговорност за подобни грешки. Информацията може да бъде променена или актуализирана без предизвестие, а цените и наличността на стоки и услуги подлежат на промяна без предизвестие.

03 Не предлага никакви съвети

Съдържанието е само за информационни цели и не е предназначено да ви предоставя конкретни съвети и не трябва да се разчита в това отношение. Не трябва да действате или да разчитате на съдържанието, без да потърсите съвет от специалист (личен доктор). ПРОДУКТИ ПРОДАДЕНИ НА ТОЗИ САЙТ СА САМО ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ.

04 Търговски марки и други права върху интелектуалната собственост

Логото на “ DTSPHARMACYBG.COM ” е търговска марка.Целият текст, графики, потребителски интерфейси, визуални интерфейси, снимки, търговски марки, лога, звуци, музика, произведения на изкуството и компютърен код (наричани общо “Съдържание”), в това число но не само дизайн, структура, селекцията, координацията, израз на “външния вид” и подреждане на такова съдържание, съдържаща се на този уеб сайт е собственост, контролира или лицензиран от или до DTSPHARMACYBG.COM. и е защитена от авторско право, патент закони за търговските марки и различни други права на интелектуална собственост и закони за нелоялна конкуренция.

05 Обезщетение

С настоящото Вие се съгласявате да обезщетите и обезщетите от всякакви искове или искания, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна, за да получите обезщетение от DTSPHARMACYBG.COM и нашите дъщерни дружества, филиали, офицери, директори, агенти, партньори и служители, Или произтичащи от използването на съдържанието на този уеб сайт или на каквото и да било съдържание, което изпращате, публикувате или предавате чрез този уеб сайт, използването на този уеб сайт, връзката ви с този уеб сайт, нарушаването на настоящите oбщи условия на споразумение за използване или нарушаването на правата на друго лице.

06 Връзки / Софтуер

Връзките от или към уебсайтове извън този уеб сайт са предназначени само за удобство. DTSPHARMACYBG.COM. не преглежда, одобрява или контролира и не носи отговорност за сайтовете, свързани от или към този уеб сайт, съдържанието на тези сайтове, посочените в тях трети страни или техните продукти или услуги. Свързването с всеки друг сайт е на ваш личен риск и DTSPHARMACYBG.COM няма да бъде отговорен или отговорен за каквито и да било щети във връзка със свързването на DTSPHARMACYBG.COM се отказва от всички гаранции, изрични и подразбиращи се относно точността, валидността и законността на материалите или информацията Намерени на тези места. Връзките към сайтове за софтуери за изтегляне са само за удобство и не носят отговорност за каквито и да било трудности или последствия, свързани със свалянето на софтуер. Използването на изтегления софтуер се урежда от условията на лицензионното споразумение, ако има такова, което придружава или е предоставено със софтуера.

07 Наличност на нашия уеб сайт

Този уеб сайт е достъпен за потребителите двадесет и четири (24) часа на ден, седем (7) дни седмично, триста шестдесет и пет (365) дни годишно. Въпреки това, DTSPHARMACYBG.COM си запазва правото да направи нашия уеб сайт недостъпен по всяко време, по каквато и да е причина и за каквато и да е продължителност. С използването на този уеб сайт вие се съгласявате, че DTSPHARMACYBG.COM не носи отговорност за щети, произтичащи от или свързани с такова прекъсване, спиране или прекратяване на този уеб сайт и / или услугите или продуктите, съдържащи се в него. При приемане на тези условия за ползване DTSPHARMACYBG.COM ви дава право да преглеждате съдържанието в уеб сайта само за лична употреба. Материалът на уеб сайта е предназначен единствено за лица, които се интересуват от нашите продукти или услуги. Ако не използвате уеб сайта за такива цели, не можете да използвате уеб сайта. За сигурност е забранено използването от не-физически лица или агенти, адвокати или представители на лица, които не са физически лица.

08 Информация, която предоставяте на DTSPHARMACYBG.COM

Нашата колекция и / или използването на всяка информация, която предоставяте, докато използвате или посещавате този уеб сайт, се урежда от Декларацията за поверителност и от тези Общи условия. Използвайки този уеб сайт, Вие ни давате правата, съдържащи се в него. При използването на този уеб сайт, не можете да качвате, разпространявате или по друг начин да публикувате на този уеб сайт всякаква информация, която може да бъде разглеждана като неприлична, клеветническа, заплашителна, злоумишлена, незаконна, накърняваща правата на личен живот или по друг начин нежелателна може да представлява или насърчава нарушение на който и да е закон. С изключение на тази индивидуално идентифицирана информация, събрана от вас в съответствие с нашата Декларация за поверителност, всички коментари, забележки, предложения, идеи или друга информация ще бъдат изключителна собственост на DTSPHARMACYBG.COM и вие предоставяте на DTSPHARMACYBG.COM безвъзмездно , непрекъснат, неотменяем, световен, неизключителен лиценз за използване или възпроизвеждане на същите. DTSPHARMACYBG.COM има право да копира, разкрива, разпространява или анализира всякаква такава информация за всякакви цели и по никакъв начин не е задължена да ви компенсира за такава информация.

09 Отказ от отговорност

DTSPHARMACYBG.COM ПРЕДОСТАВЯ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ УЕБ САЙТ КАТО УСЛУГА ЗА ВАС, НАШИЯ КЛИЕНТ. ТОЗИ WEB САЙТ НЕ МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПРОДАВАНИТЕ ПРОДУКТИ. DTSPHARMACYBG.COM МОЖЕ ДА НЕ СЪДЪРЖА ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО Е ПРИЛОЖИМА ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИ ПРОДАДЕНИ ОТ НАС. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ САЙТ, СЪРВЪРЪТ, КОИТО ГО ПРЕДОСТАВЯ И УСЛУГИТЕ И ПРОДУКТИТЕ НА DTSPHARMACYBG.COM СЕ ПРЕДОСТАВЯТ “КАКТО Е” И “СЪГЛАСНО НА” БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, ЧЕ СА ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ ИЛИ ПОВЕРИТЕЛНИ. DTSPHARMACYBG.COM ИЗРИЧНО ОТКАЗВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО HARDWARE ИЛИ СЛУЧАИ НА СОФТУЕР), НЕПЪЛНИТЕ, СКОРОСТНИ ИЛИ ЗАБРАНЕНИ КОМПЮТЪРНИ ПРЕВКЛЮЧЕНИЯ И / ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕКЪСВАНИЯ, И НЕОБХОДИМ ДОСТЪП ДО ТРАНСМИСИИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ. DTSPHARMACYBG.COM НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ ИЛИ ДЕСТРУКТИВНИ ПРОГРАМИ ЩЕ БЪДAТ ПРЕДАДЕНИ, ИЛИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТА НА ВАШАТА СМЕТКА. НЯМАТЕ САМО ОТГОВОРНОСТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАЩИТА И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ И / ИЛИ ОБОРУДВАНЕ И ВЗЕМЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ПРОВЕРКА НА КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ДЕСТРУКТУРНИ СВОЙСТВА. ЧРЕЗ ВАШАТА УПОТРЕБА НА ТОЗИ УЕБ САЙТ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ТАЗИ УПОТРЕБА Е НА ВАШ РИСК, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ ИЛИ РЕМОНТИ НА ВСИЧКИ ОБОРУДВАНИЯ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЗИ УЕБ САЙТ. В ЦЯЛАТА СТЕПЕН, КОЯТО НЕ Е ПРЕДВИДЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. DTSPHARMACYBG.COM, ТЕХНИТЕ МЕДИЦИНСКИ КОНСУЛТАНТИ, ДОСТАВЧИЦИ, КОНСУЛТАНТИ, ДИРЕКТОРИ И РАБОТНИЦИ ОТКАЗВАТ И ИЗКЛЮЧВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСИЧКО СЪДЪРЖАНИЕ, ИЗРИЧНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ. ТОВА ОТГОВОРНОСТ ВКЛЮЧВА, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВА ДО КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ ИЛИ ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ.

DTSPHARMACYBG.COM НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ТОЧНО, ПЪЛНО ИЛИ ТЕКУЩО.

DTSPHARMACYBG.COM НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ТОЗИ САЙТ ЩЕ РАБОТИ БЕЗ ГРЕШКА, ЧЕ НЕДОСТАТЪЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ ИЛИ ЧЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ или СЪРВЪРЪТ САЙТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ, СА БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. ЦЕНОСТТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОСТЪП, И ДРУГО СЪДЪРЖАНИЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТОЗИ УЕБ САЙТ ИЛИ ДОСТЪПНИ ОТ ТЯХ, СА ПРЕДМЕТ НА ПРОМЯНА БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Вие потвърждавате и приемате, че DTSPHARMACYBG.COM не одобрява съдържанието на сайта достъпно чрез връзки или други средства ОТ ТОЗИ САЙТ И не носи отговорност за такова съдържание, въпреки че може да бъде незаконно, малтретиращо, опозоряващо, оскърбително, заплашително, вредно, неприличено или неприемливо по друг начин, или че не пристъпва или може да нарушава интелектуална собственост или други права на друго лице. ТОЗИ УЕБ САЙТ ВКЛЮЧВА СЪДЪРЖАНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ ТРЕТИ СТРАНИ И ВАШИЯТ КЛИЕНТ.

DTSPHARMACYBG.COM Е ДИСТРИБУТОР НА ТАКОВА СЪДЪРЖАНИЕ А НЕ ИЗДАТЕЛ. РЕДАКЦИОНИЯТ КОНТРОЛ НА СЪДЪРЖАНИЕ НА DTSPHARMACYBG.COM Е СЪЩЕСТВЕН С ОСНОВАТА НА ОБЩЕСТВЕНА БИБЛИОТЕКА ИЛИ НОВИНИ. DTSPHARMACYBG.COM  ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА МОГАТ ДА ИЗРИЧАТ СТАНОВИЩА ИЛИ ИНФОРМАЦИИ И ОФЕРТИ.
DTSPHARMACYBG.COM не дава гаранции във връзка с изчерпателността, точност, актуалност, или надеждността на информация или ОФЕРТИ, предоставени от трети страни.
DTSPHARMACYBG.COM не ГАРАНТИРА изпълнението на всяка трета страна, включително СЪОТВЕТСТВИЕ НА трети страни с закони, правила или наредби.
DTSPHARMACYBG.COM НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА, УСЛУГИТЕ И ПРОДУКТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ, ЩЕ БЪДАТ ОТГОВОРНИ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ ЧЕ СА ГРЕШНИ ИЛИ БЕЗПЛАТНИ. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КОИТО ИМАТЕ ПРОДУКТ, ТРЯБВА ДА СЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ ВАША ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО Е ВАЖНА ЗА ВАС ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДУКТА. Поемате отговорност за достоверността, целесъобразността и законността на всяка информация, с която ви снабдява DTSPHARMACYBG.COM. ПРИ Достъпът ви до този уеб сайт и използването на ИТС съдържание приемате, че DTSPHARMACYBG.COM НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС по никакъв начин ЗА РЕШЕНИЯТА, КОГАТО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ИЛИ ДЕЙСТВИЯТА ИЛИ НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ Вие се съгласявате, че сборната ОТГОВОРНОСТТА НА DTSPHARMACYBG.COM ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО И ДОСТЪП НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕ или иск (например, ГАРАНЦИЯ, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ, професионална небрежност, измама, ИЛИ ДРУГО ОСНОВАНИЯ ЗА ОДОБРЕНИЯ), СА ОГРАНИЧЕНИ КЪМ ЦЕНАТА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА КАКВИТО И ДА БЪДАТ КУПУВАНИ ОТ ПОВИШЕНА СТРАНА НА СПОРТОВЕТЕ В ПРИЛОЖИМАТА СДЕЛКА. DTSPHARMACYBG.COM НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА СА ПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ ДОРИ АКО DTSPHARMACYBG.COM Е НАЯСНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. ТОВА Е СЛЕДВАЩО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА, КОЯТО СЕ ПРИЛАГА НА ВСИЧКИ ЗАГУБИ И ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД. Ако сте неспособни да се запознаете с този WEB САЙТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО (ВКЛЮЧИТЕЛНО УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ), САМО ЕДИНСТВЕНОТО НЕОБХОДИМО ДА СЕ СПРЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ WEB САЙТ. Тъй като някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за случайни или последващи вреди, такова ограничение не може да бъде приложимо за вас.

Продуктите, които предлагаме, са предназначени само за лабораторни изследвания. При закупуването на който и да е от тези елементи клиентът признава, че съществуват рискове, свързани с потреблението или дистрибуцията на тези продукти. Тези химикали НЕ са предназначени за употреба като хранителни добавки, наркотици, козметика, домакински химикали или други неподходящи приложения. Изброяването на материал на този сайт не представлява лиценз за неговото използване в нарушение на който и да е патент. Всички продукти ще се обработват само от квалифицирани и добре обучени професионалисти. Всички клиенти представят и гарантират, че чрез своя собствен преглед и проучване те са напълно осведомени и осведомени за следното: Правителствени разпоредби относно използването и експозицията на всички продукти. Опасностите за здравето и безопасността, свързани с боравенето с продуктите, които купуват. Необходимостта от адекватно предупреждение за рисковете за здравето и безопасността, свързани с продуктите. DTSPHARMACYBG.COM си запазва правото да ограничава и / или да откаже продажбата на продукти на неквалифицирани лица, ако имаме причина да вярваме, че ще възникне злоупотреба.

Всички клиенти трябва да са навършили 18 години, за да закупят нашите продукти. При никакви обстоятелства DTSPHARMACYBG.COM или свързани асоциирани лица не носят отговорност за последващи щети, независимо дали купувачите претендират за договор, небрежност, стриктна отговорност или по друг начин. При пряко съобразяване с одобряването на продажбата на който и да е продукт на купувача, купувачът се съгласява да ни обезщети и да ни държи безвредни от всички искове, разходи, загуби и отговорности от какъвто и да е вид, произтичащи от обработката, притежанието и / или употребата на купувача Продукт, използван самостоятелно или в комбинация с друго вещество. В противен случай всяка продажба ще бъде отказана.

Подобрените продукти на DTSPHARMACYBG.COM са предназначени единствено за целите на лабораторните изследвания и освен ако не е посочено друго, те не трябва да се използват за други цели, включително, но без да се ограничават до диагностични цели за видовете, в хранителни наркотици, медицински изделия или козметика за хора или животни, цели. Купувачът се съгласява, че продуктите не са стерилизирани или тествани от DTSPHARMACYBG.COM за безопасност и ефикасност в храни, лекарства, медицински изделия, козметични, търговски или други цели.

Купувачът изрично посочва и гарантира, че купувачът правилно ще тества, използва, произвежда и предлага на пазара продукти, закупени от DTSPHARMACYBG.COM и / или материали, произведени с продукти, закупени от DTSPHARMACYBG.COM в съответствие с практиките на надежден човек Който има опит в тази област и в стриктно спазване на всички приложими закони и разпоредби, сега и по-нататък в сила. Купувачът освен това гарантира, че всеки материал, произведен с даден продукт, не трябва да бъде подправен или погрешно дефиниран по смисъла на Федералния закон за храни, наркотици и козметика и не трябва да е материал, който съгласно чл. 404, 505 или 512 от закона , Да бъдат въведени в междудържавната търговия. Купувачът разбира, че тъй като продуктите на DTSPHARMACYBG.COM, освен ако не е посочено друго, са предназначени единствено за научноизследователски цели, те не могат да бъдат включени в списъка на инвентара за контрол на токсичните вещества (TSCA). Купувачът поема отговорността да гарантира, че закупените от DTSPHARMACYBG.COM продукти са одобрени за използване съгласно TSCA, ако е приложимо.

Купувачът има задължението да провери опасностите и да извърши по-нататъшни изследвания, необходими за изучаване на опасностите, свързани с използването на продукти, закупени от DTSPHARMACYBG.COM. Няма продукти, закупени от DTSPHARMACYBG.COM, освен ако не е посочено друго, да се считат за храни, лекарства, медицински изделия или козметика. ВСИЧКИ предлагани продукти и услуги са САМО ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА. При никакви обстоятелства, НЯКОИ от тези материали не трябва да се използват за развлекателни цели, нито за консумация от човека. DTSPHARMACYBG.COM НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ВРЕДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕПРАВОМЕРНОСТ, ЗЛОУПОТРЕБА ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ВЪВ ВРЪЗКА С ОГРАНИЧЕНИЯТА.

10 Употреби и патенти

Материалите за продажба са предназначени само за лабораторни и производствени цели. Те не са предназначени за употреба като хранителни добавки, наркотици, козметика, битови химикали или други неподходящи приложения. ТРЯБВА ДА БЪДЕТЕ МИНИМУМ НА 18 ГОДИНИ ЗА ДА ГИ ИЗПОЛВАТЕ. Изброяването на материал в този каталог не представлява лиценз или препоръка за неговото използване в нарушение на който и да е патент. Всички продукти ще се обработват само от квалифицирани и обучени лица.

При закупуването на тези продукти клиентът признава, че има опасности, свързани с употребата им. Клиентът ни представя и гарантира, че от независимия преглед и проучване на клиента те са напълно осведомени и информирани относно:

 1. Oпасностите за  здравето, свързана с обработката на закупените продукти;
 2. Контрол на промишлената хигиена, необходим за защита на работниците от такива опасности за здравето и безопасността;
 3. Необходимостта от адекватно предупреждение за рисковете за здравето и безопасността, свързани с продуктите; и
 4. Правителствени разпоредби относно употребата и експозицията на такива продукти. Ние си запазваме правото да ограничаваме продажбите на продукти или да не продаваме продукти на неквалифицирани клиенти.

В никакъв случай DTSPHARMACYBG.COM не носи отговорност за специални, случайни или последващи щети, независимо дали купувачите претендират за договор, стриктна отговорност или по друг начин. С оглед на продажбата на продуктите на купувача, които не бихме направили по друг начин, купувачът се съгласява да не държи DTSPHARMACYBG.COM отговорен за всякакви претенции, разходи, загуби и отговорност от какъвто и да е характер, произтичащи от купувачите, които обработват от закупения продукт. Всички потребители на DTSPHARMACYBG.COM трябва напълно да разберат, че всяка комуникация, която ни кара да вярваме, че ще използвате тези продукти по начин, различен от този, за който са предназначени, ще доведе до отказ на продажба, което да ви бъде изпратено по имейл. При никакви обстоятелства няма да толерираме злоупотребата с DTSPHARMACYBG.COM или продуктите, които се съдържат / продават тук. DTSPHARMACYBG.COM приема, че изследователят е запознат с закупените продукти. Ние не предоставяме никакви насоки или предложения за възстановяване на пептиди и др. или тяхното приложение при вашите изследвания. Ако ни поискате такава информация, ще ви бъде отговорено с отказ по имейл. Моля, запознайте се с всички продукти и техните изследователски цели преди закупуване. Този сайт има посетители от цял ​​свят. Това, което може да е законно в една държава, може да не е законно в друга, обаче, всяка информация, събрана от този сайт, не предполага или предлага човешка употреба. Всички отговори чрез имейл или публикуване относно вашето / моето животно и използване на аз / мен / моята и вашите се отнасят до тъканни проби и тестови предмети! Моите отговори НЕ означават човешка употреба и, разбира се, не правете нищо незаконно с продуктите в този уебсайт.

11 Вашето споразумение да се придържате към всички приложими закони

Използвайки този уеб сайт, вие се съгласявате да спазвате всички местни, провинциални, щатски, федерални или международни закони, устав и разпоредби, които се отнасят по какъвто и да е начин до използването на този уеб сайт и свързаните с него услуги или продукти.

12 Връзка между DTSPHARMACYBG.COM и потребители

DTSPHARMACYBG.COM и потребителите на нашия сайт са независими изпълнители и не се създава никаква агенция, партньорство, заетост или друга връзка чрез използването на нашия уеб сайт. Управляващо право и юрисдикция Този уеб сайт (с изключение на свързаните сайтове, ако има такива) се администрира и контролира от DTSPHARMACYBG.COM  и неговите филиали, дъщерни дружества, офицери, директори, служители или агенти от неговите офиси в съответствие със законите на Република България , вие се съгласявате, че настоящите условия за ползване и този Уеб сайт ще се ръководят и ще се тълкуват в съответствие със закона на Република България, без да се прилагат всички принципи на конфликт на закони. Достъпвате до този уеб сайт и / или свързаните с него услуги на DTSPHARMACYBG.COM на свой собствен риск и продължавате да отговаряте за спазването на законите на юрисдикцията, в която се намирате. Re: Международни поръчки; Цени; Условия за плащане; Лихви на продуктите и услугите на този Уеб Сайт са посочени за удобство в левове и са посочени в този уеб сайт, както в момента на приемане на поръчката от DTSPHARMACYBG.COM. Подлежат на промяна без допълнително уведомление. Условията за кредит са по усмотрение на DTSPHARMACYBG.COM и ако не е посочено друго във фактурата на DTSPHARMACYBG.COM, плащането трябва да бъде получено от DTSPHARMACYBG.COM преди приемането на поръчка от DTSPHARMACYBG.COM или с наложен платеж при нейното получаване. DTSPHARMACYBG.COM си запазва правото да прекрати или спре профила ви, ако нарушите споразумението за условията на ползване. Ако нарушението ви причини вреда на други хора, Вие се съгласявате да обезщетите и поддържате DTSPHARMACYBG.COM безвредни от и против всякакви загуби, щети или разходи. Ако възникне някакъв спор между нас относно настоящото споразумение или използването на този уеб сайт, той ще бъде решен чрез добросъвестни преговори между страните.

13 Цялостно споразумение

Тези Общи условия и всички въведени или посочени тук термини представляват цялото споразумение между DTSPHARMACYBG.COM и вас, свързано с използването на този уеб сайт и предмета му и замества всяко предварително разбирателство или споразумение (било то електронно, устно или писмено) по отношение на предмета и не може да бъде изменян oсвен в писмена форма, или от DTSPHARMACYBG.COM , като прави такива изменения или изменения в съответствие с настоящите общи условия.

14 Разделяне

Ако някоя част от настоящите yсловия за ползване се счита или е определена като неприложима, тогава тази част се отстранява или ограничава до необходимата минимална степен. Останалата част от настоящите Условия за ползване, включително всяка преработена част, остава в сила и влиза в сила. Настоящите Условия за ползване са пълното споразумение между нас, което урежда използването на този Уеб сайт.

15 Заглавия

Заглавията, съдържащи се в настоящите условия за ползване, и политиката за поверителност на DTSPHARMACYBG.COM са само за справка.

16 Форсмажорни обстоятелства

DTSPHARMACYBG.COM не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на производителността, причинени от обстоятелства извън неговия разумен контрол, включително, но без да се ограничава до закъснения поради обратна поръчка на заявените продукти, закъснения по пощата, митнически закъснения или изгубени пратки. DTSPHARMACYBG.COM не носи отговорност за уведомяване на клиента в случай на такова забавяне. Клиентът е изцяло отговорен да направи други договорености за закупуване на алтернативни продукти и всички разходи, направени във връзка с такива покупки.

17 Пълно споразумение

С изключение на изрично предвиденото в конкретно “правно известие” на този Сайт, тези Общи условия представляват цялото споразумение между вас и този Сайт по отношение на използването на този сайт и съдържанието. С кликването върху “Съгласен съм” при подаването на поръчката сте съгласен с правилата ни за доставка и възстановяване на суми. Благодаря ви за съдействието.

We value your privacy and the information you consent to share in relation to our SMS marketing service. We use this information to send you text notifications (for your order, including abandoned checkout reminders), text marketing offers, and transactional texts, including requests for reviews from us.Opt-in data and consent for text messaging will not be shared with any third parties except for messaging partners,for the purpose of enabling and operating our text messaging program.

Opt-in data and consent for text messaging will not be shared with any third-parties except for messaging partners, for the purpose of enabling and operating our text messaging program.

Our website uses cookies to keep track of items you put into your shopping cart, including when you have abandoned your checkout. This information is used to determine when to send cart reminder messages via SMS.